Danmarks modigste sundhedsprofessionelle

Kompetenceudviklingsforløb med refleksion, observation og supervision

” Danmarks modigste sundhedsprofessionelle”er et kompetenceudviklingsforløb for sundheds-professionelle, der ønsker at blive endnu bedre til sundhedspædagogisk brugerinddragelse.

Det er et forløb, der har fokus på den enkeltes behov og kompetencer.

Forløbet består af

  • temadage i sundhedspædagogik
  • refleksionsøvelser over egen praksis
  • afklarende telefonsamtale om egne behov og forventninger
  • observationer af praksis - gruppeundervisning eller 1:1 samtale
  • sundhedspædagogisk supervision af den enkelte på baggrund af observation
  • skriftlig feedback til den enkelte
  • valgfri videooptagelse
2015-05-05-12.16.26

Forløbet bar præg af stor faglighed indenfor sundhedspædagogik, som vekslede mellem teori, øvelser, story-telling samt en god portion humor. Det hele er præget af en innovativ ånd og med afsæt i vores ønsker.

CASES

Sundhedscenter i Køge Kommune

84632127f895470a8b5314f79e970302_Køge

Det at få supervision på det konkrete man arbejder med, giver en mulighed for at få øje på de blinde pletter, som vi alle har i forhold til vores egen praksis.

Det har været grænseoverskridende for nogle at blive optaget på video, men alle har oplevet at det var en lærerig proces 

Så det har helt klart været den økonomiske investering værd at få et kompetenceforløb med fokus direkte i den daglige praksis.

 

Anne Birkedal Nielsen

Sundhedskonsulent

Social- og sundhedscenteret, Køge Kommune

Brugeren-02Hvad ønskede I hjælp til?

Vi ønskede hjælp til at få set os selv efter i kortene. Om vi også praktiserede den sundhedspædagogiske metode i mødet med borgerne, som vi sagde vi gjorde, og som vores mål var. Det skulle foregå i den virkelige praksis, det vil sige i mødet med borgerene.

Så blive bevidste om at vi gør det, vi siger vi gør og med den sundhedspædagogiske tilgang vi tager afsæt i og få redskaber til at gøre det endnu bedre, samt at få øje på vores blinde pletter.

Hvorfor valgte I Innocate?Kompetencer-02

Vi valgte Innocate, fordi vi tidligere har haft gode erfaringer med at samarbejde med Gitte. Og især fordi hun har været med til at udvikle den Sundhedspædagogiske Jonglør, havde hun den viden og de kompetencer der skulle til, for at gå ind og supervisere os.

Gitte har været utrolig god at samarbejde med og har været meget god til at lytte til hvilke behov og ønsker vi havde til forløbet, samt været rigtig god til at komme med nye og skæve ideer.

Handling-02Hvad indeholdt jeres forløb?

Vi valgte den store pakke, der indeholdt 2 workshops, indledende øvelser, telefonsamtaler, 10 observationer, 1.5-2 timers individuelle supervisioner.  Vi valgte også videooptagelse og analyse af undervisningsseancer, så vi kunne få identificeret behov for en fælles træning af kompetencer, hvilket foregik på den sidste workshop.

Forløbet havde et meget praksisorienteret fokus med efterfølgende supervision af den enkelte fagperson og dennes udfoldelse af de sundhedspædagogiske værdier og redskaber i samspil med borgerene.

Brugeren-02Hvad har I fået ud af forløbet?

Vi er kommet et godt skridt på vejen og er blevet opmærksomme på nogle udviklingsområder som vi kan tage fat i for at styrke vores Sundhedspædagogiske tilgang endnu mere.

Vi blev opmærksomme på hvordan vi bl.a. alle i langt større grad kan styrke formålet og målet med de enkelte seancer for at nå vores mål med at styrke den enkelte borgers handlekompetence.

Mange kollegaer siger at det har været meget lærerigt og det er noget de kan bruge i deres videre arbejde i rehabiliteringsforløbene.

Det siger deltagerne:

Jeg blev positivt overrasket. Det hele foregik med en positiv tilgang. Hvor vi blev bygget op og ikke pillet ned.

Det jeg fik med var de forskellige didaktiske overvejelser man skal gøre sig. At blive bevidst om, hvad det er for virkemidler man har, og hvornår man bare står og plaprer i tomgang.

Jeg har fået en struktur på det og ved nu, hvordan det skal være.

Lotte Nygaard

Aut. klinisk diætist og fysioterapeut, Køge Kommune

Fakta om Sundhedscentret

Sundhedscentret er organiseret i Social og Sundhedsafdelingen i Køge Kommune. Der er ansat 4 sundhedskonsulenter, der arbejder med patientrettet forebyggelse.

Sundhedspædagogiske tilgang

Sundhedscenteret har igennem mange år haft fokus på en sundhedspædagogisk tilgang, der sætter deltagernes motivation i fokus. Målet er at styrke den enkelte borgers handlekompetence med fokus på hverdagslivet, herunder styrke borgerens evne til at håndtere egen sygdom f.eks. ved selv at udvikle idéer, træffe beslutninger og handle sundhedsfremmende.

Sundhedskonsulentens rolle

På hvert rehabiliteringsforløb er der en gennemgående Sundhedskonsulent, der følger holdet gennem hele forløbet fra første telefonkontakt, indledende samtaler, temamøder og afsluttende samtaler.

Samarbejde på tværs

Den fysiske træning tilkøbes af træningsenheden i Køge Kommune. Udover dette tilkøbes der kompetencer fra eksterne fagpersoner.

Årlige rehabiliteringsforløb

Årligt startes der 2 hold KOL, 2 hold diabetes, 2 hold langvarige smerter, 3 hold hjerte, samt løbende optag på kræft. Det betyder maks. 155 borgere pr. år

Finansiering af supervisionsforløbet

Det sundhedspædagogiske supervisionsforløb blev finansieret via eksisterende budgetter.  Det var både Forebyggelse og Sundhedsfremme samt træningsenheden Køge Kommune, der bidrog til finansieringen, da forløbet gik på tværs af afdelinger og budgetter.

 

Sundhedscenter i Faxe Kommune

faxekommune

Oprigtigt har jeg kun hørt positive kommentarer fra alle deltagerne. De var spændte og flere oplyste, at de følte det som en eksamen. Men efterfølgende har det været så lærerigt for den enkelte. Og en af dem kom spontant forbi og sagde ”Jeg har bare fået så mange gode redskaber og løsningsforslag, som er nemme at gå til”.
 

Vibeke Bastrup

Sundhedskonsulent

Social- og sundhedscenteret, Faxe Kommune

Brugeren-02Hvad ønskede I hjælp til?

Vi ønskede et mere ensartet niveau i medarbejdergruppen samt at få styrket samarbejdet på tværs. Og det kunne vi få ved, at underviserne alle blev introduceret til den teoretiske og praktiske del af sundhedspædagogikken, så vi fremadrettet kan tage udgangspunkt i dette niveau.

 

Hvorfor valgte I Innocate?Kompetencer-02

Vi havde hørt godt om supervisionsforløbet fra Køge og ønskede at arbejde med de samme kompetencer her i Faxe.

Vi har tidligere brugt bogen ’I balance med kronisk sygdom’ og værktøjskassen som læring og inspiration i vores forløb.

Det særlige ved dette forløb er at det er målrettet den enkelte deltageres behov og forudsætninger. Jeg ved som koordinator, hvad vi har gennemgået og kan bruge de samme modeller i fremtiden.

Handling-02Hvad indeholdt jeres forløb?

Forløbet indeholdt en temadag(kick-off), hvor alle der arbejder med forløbsprogrammerne deltog.

På temadagen gav det alsidige program et fælles afsæt til at arbejde videre med sundhedspædagogikken i dagligdagen.

Efterfølgende fik alle løbende tilsendt refleksionsøvelser at reflektere over deres egen praksis.

Seks af deltagerne blev udvalgt til supervisionsforløbet. Det  var sygeplejersker og terapeuter der er blevet prioriteret, fordi de er et internt team, som skal styrkes samlet set.

Deltagerne havde en forventningsafstemmende telefonsamtale. De blev observeret og superviseret i gruppeundervisning eller i individuelle sessioner.

Forløbet sluttede med at alle modtog en skriftlig opsummering på supervisionen.

 

Brugeren-02Hvad har I fået ud af forløbet?

Vi har fået meget positive tilbagemeldinger.

Vi har opnået et fælles niveau ved at have fået nogle fælles modeller at arbejde med ift sundhedspædagogik, samt nogle håndgribelige redskaber som er nemme at bruge.

Vi har derfor nogle glade medarbejdere, der føler sig godt rustet, har gåpåmod og fået et fælles afsæt for den fremadrettede indsats til kronikerne. De har alle fået læring med sig og fået et øget fokus på sundhedspædagogikken i dagligdagen.

Og vi har et fremtidigt arbejde i at bruge Forløbsarkitektens skabeloner og få italesat begreberne fremadrettet.

Det siger deltagerne:

Jeg tager alle ordene til mig som jeg har fået af Gitte, og forsøger at lege med dem i min holdtræning fremover. Jeg prøvet at undgå at hænge mig i deres ´diagnose` , men inddrage den enkelte i de udfordringer som de har at arbejde med.

Jeg tænker mere over min måde at inddrage borgeren ud fra deres enkelte behov.

Tak for et spændende og lærerigt forløb med din supervision, du er knald god.

Stine Skov Nielsen

Fysioterapeut, Faxe Kommune

Fakta om Sundhedscentret

Sundhedscentret er rammen for kommunens forskellige indsatser. Der er en høj trivsel da der sker samarbejde på kryds og tværs både med interne og private aktører. At deltagerne opnår højst mulig funktionsniveau og livskvalitet ift. at leve med en kronisk sygdom i hverdagen

Sundhedspædagogiske tilgang

Vi arbejder med det teoretiske grundlag self-efficacy og tilrettelægger den fysiske træning i samarbejde med borgerne. Vi arbejder mod at borgerne får erfaring i at lære at sætte mål og arbejder mod at nå det. Tilgangen er valgt for at øge deres tro på egne evner til at håndtere deres hverdag. På baggrund af erfaringer fra andre deltagere/ nuværende deltagere og kolleger arbejder vi ud fra samme metode i temaoplæggene.

Sundhedspædagogikken bygger på kernebegreberne deltagelse, dialog og handlekompetence, derfor arbejder underviserne med at inddrage deltagernes hverdagsliv og tage afsæt i deres situationer, behov og forudsætninger i samspil med sundhedsprofessionelle og pårørende. Det er for at fremme handlekompetencer og egenomsorg så de på sigt får ejerskab til de mål de arbejder med undervejs.

Sundhedskonsulentens rolle

Den koordinerende sundhedskonsulents rolle er at planlægge, koordinere og justerer indsatsen ift. forløbsprogrammerne, herunder at sikre de efterlever de faglige instrukser og den sundhedspædagogiske praksis som er besluttet.

Der er et tæt samarbejde med lederne af trænings- og sygeplejen, som sikrer at der er undervisere til indsatserne. Der er løbende sparringsmøder hvor der bliver pvi planlægger, justerer og evaluerer indsatserne. Som koordinator kan jeg få kontakt til terapeuter og sygeplejersker og deres ledere og det giver mulighed for at mødes og sparre- også blot over en kop kaffe.

Samarbejde på tværs

De ansatte er en blandet flok af erfarne og mindre erfarne sundhedsprofessionelle.

Det er lederen af trænings- og sygeplejen der sammen med mig har besluttet at højne samhørigheden af sygeplejersker og terapeuter fordi de sjældent er samlet i dagligdagen og det betyder noget for deres ansvarlighed overfor hinanden som kolleger og den røde tråd gennem forløbet.

Årlige rehabiliteringsforløb

Indenfor hjerte, KOL og diabetes: 50 deltagere igennem årligt.Kræft: 30 deltagere årligt.Langvarige smerte: 20  Angst og/eller depression: ? måske 20

Finansiering af supervisionsforløbet

Supervisionsforløbet er blevet finansieret gennem en ansøgning til Uddannelses-og Udviklingspuljen i Faxe Kommune.

Her kan du få en gratis E-bog om sundhedspædagogik i praksis

..med 6 konkrete tips til at skabe mere deltagelse, dialog og handling i din undervisning

Og samtidig tilmelder du dig nyhedsbrevet , hvor jeg giver dig ny viden, tips, ideer, og tilbud om kurser direkte i din mailboks